Pedagoški zavod Vojvodine u saradnji sa Nacionalnim savetom Slovačke nacionalne manjine - dana 12.09.2019. godine organizovao je konferenciju pod nazivom „Kreativni nastavnik u IKT okruženju“ u Padini. Tom prilikom prezentovani su rezultati istraživanja „Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi“, kao i primeri dobre prakse sa strane nastavnika.

 

 

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP