Педагошки завод Војводине је 2022. године покренуо пројекат „Безбедност на интернету – превеницја и едукација“ чији је циљ пружање подршке свим учесницима укљученим у васпитно-образовни процес, како запосленима у установама образовања и васпитања, деци и ученицима и њиховим родитељима и старатељима, тако и надлежним државним институцијама у процесу спречавања насиља над ученицима путем електронских медија и друштвених мрежа.

У склопу пројекта, уз подршку и у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице АП Војводине, спроведено истраживање под називом „Насиље на интернету у основним школама у Војводини из перспективе ученика и родитеља које је за циљ имало испитивање родитеља и ученика основних школа са територије АП Војводине у вези са њиховим искуствима са насиљем на интернету и њиховим ставовима о тој врсти насиља, као и о могућностима заштите од насиља на интернету.

Задаци истраживања су се односили на:

1. испитивање искустава ученика у вези са обимом, начином и свтхом коришћења интернета и на испитивање искустава родитеља у вези са обимом, начином и контролисањем коришћења интернета од стране ученика старијег основношколског узраста;

2. испитивање искустава ученика и родитеља у вези са облицима, временом коришћења и реаговањем на насиље на интернету;

3. испитивање ставова ученика и родитеља у вези са могућношћу остваривања и унапређивања заштите од насиља на интернету.

Узорак је одабран из популације становника АП Војводине и састоји се од узорка ученика старијег основношколског узраста (Н=5455) и узорка родитеља чија деца похађају основну школу – од трећег до осмог разреда (Н=7074). Анкетирање је реализовано електронски, а добијени подаци су обрађени применом статистичког софтвеврског пакета IBM SPSS Statistic 20. Добијени подаци су обрађени од стране Центра за истраживања, консултације и едукацију „Епоха“

Целокупну анализу резултата можете видети у документу који следи.

Насиље на интернету

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP