glasses 272399 640Обавештавају се организатори програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника на језицима националних мањина на којима се остварује образовно - васпитни рад у Аутономној покрајини Војводини, предвиђених чланом 7. став 1. Правилника о сталном стручном усавршвању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018), да је расписивање конкурсa за одобравање нових програма сталног стручног усавршавања одложено на период од једне године, у складу са Обавештењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Број: 153-01-00008/2020-07.

Програми сталног стручног усавршавања, који су одобрени на основу Конкурса за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника на језицима националних мањина на којима се остварује образовно-васпитни рад у Аутономној покрајини Војводини за школску 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. годину могу се одржавати, у складу са одредбама чл. 12. Правилника о сталном стручном усавршвању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) и наредних годину дана.

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP