Na osnovu člana 19. st. 6 -7 Zakona o udžbenicima ( „Službeni glasnik RS”, 27/2018), ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

DOPUNU KATALOGA UDžBENIKA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANjINA

za predškolsku ustanovu, osnovnu i srednju školu, koja sadrži:
• Naslove udžbenika objavljenih u skladu sa novim programima nastave i učenja (od 30. avgusta 2018. godine)
• Naslove udžbenika za pojedine predmete i jezike koji su odobreni po starim nastavnim planovima i programima, a koji će važiti do objavljivanja odobrenih udžbenika za nove programe nastave i učenja

ZBIRNA LISTA VAŽEĆIH UDžBENIKA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP